Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Medborgerhuset i Skive de første år

Det var lige fra starten typisk for Medborgerhuset, at der var to brugergrupper, som kun i nogen grad overlappede hinanden. På den ene side er husets faciliteter, møderum og trykkeri blevet benyttet af en lang række foreninger og interessegrupper. På den anden side har huset i sig selv været ramme om aktiviteter, som Medborgerhuset selv har stået som arrangør af. det betød ikke, at det var husets ansatte leder, eller den brugervalgte styrelse, der var initiativtagerne. Mange enkeltpersoner bidrog, når de var kommet på en idé. Huset gav rammer, der både inspirerede til og muliggjorde mange aktiviteter.

 Fællesspisning onsdag aftenEn fast begivenhed blev hurtigt fællesspisningen onsdag aften. I perioder deltog op til 30 personer. denne fællesspisning blev arrangeret fra gang til gang, ved at nogen meldte sig til at stå for næste uges middag. de købte selv ind og udgiften blev delt mellem de fremmødte.

Menu’en kunne ændre sig. I nogen perioder blev der budt på almindelige kendte retter, frikadeller, millionbøf, flæsk eller lignende. Til andre tider var mere særprægede ting på mode, som f.eks. vegetarmad.

Ofte blev spisningen om onsdagen efterfulgt af et eller andet arrangement, som man kunne deltage i efter spisningen. Det kunne være et foredrag, en film eller andet. Det var typisk for disse ting, at Medborgerhuset dækkede udgifter til annoncering, mens de fremmødte selv måtte dække rejseudgifter, filmleje eller lignende gennem entréindtægt.

Et par eksempler :

Onsdag den 11. oktober 1978:

  • "En solstråle-historie fra Hobro"
  • To unge fra Hobro fortæller om hvordan unge arbejdsløse fik stilet et værksted til rådighed for fremstilling af solfangere. Entré 5 kr.

Onsdag den 22. november 1978:

  • "Arbejdsmiljøet i Atomkrafindustrien"
  • En film om atomoparbejdningsanlægget La Hauge i Frankrig. Entré 10 kr.

Aktivitetsannonce Medborgerhuset i SkiveMen det var ikke kun "fællesspiserne" om onsdagen, der stod for at lave arrangementer i husets navn. Et aktivitetsudvalg med skiftende deltagelse stod for mange initiativer. Her er nogle eksempler fra efteråret 1978:

Søndag den 15. oktober 1978:

Hamonikaspil og dans med Casper Lund

Søndag den 29. oktober 1978:

Billiardturnering.

Søndag den 9. december 1978:

Film om dronning Margrethes besøg på Grønland efterfulgt af underholdning ved Resen skoles kor.

I december 1977 tog tre af husets brugere initiativ til, at der blev holdt juleaften i huset. En uge før jul var der endnu ingen tilmelding, men de kom de sidste få dage før juleaftensdag. I alt deltog 13, hovedsageligt ungkarle, i spisningen i husets filmlokale, hvor der var pyntet med juletræ og julepynt. Menuen var flæskesteg og ris á la mande.

Nogle af de interessegrupper og foreninger, der kom til at bruge Medborgerhuset har i kortere eller længere tid haft egne lokaler, de kunne disponere over. Det første år gik dog før kælderen bare var nogenlunde anvendelig. Ved hovedsageligt frivilligt arbejde blev flere kælderrum i slutningen af 1977 og begyndelsen af 1978 gjort brugbare. Her blev der i første omgang indrettet to mødelokaler, et hobbyværksted og et mørkekammer. Hobbyværkstedet blev brugt af en billedgruppe, der lavede zink- og linoliumstryk. senere blev dette rum brugt af keramikgruppen.

De Rene og Ranke, af Knud Holt Nielsen (2009)Mørkekammeret var indrettet specielt til brug for Skive Fotoklub, som dengang holdt til i Medborgerhuset. PÅ loftet blev et lokale brugt af en musikgruppe, som øvelokale, mod at de lovede at øve på tidspunkter, hvor huset ikke blev brugt til arrangementer, der ville blive forstyrret af støjen.

Senere fik Faglig Ungdom, Skive Kvindegruppe og DKU lokaler. Kvindegruppens rum blev senere indrettet til legetøj for den gruppe, der holder legestue i huset.

Det er ofte blevet sagt om medborgerhuset, at det hovedsageligt er yngre mennesker, der bruger huset, og at kun bestemte grupper bruget det. Det er rigtigt, at yngre mennesker, under de 30 dominerer blandt brugerne, ligesom de dominerede blandt initiativtagerne til Medborgerhuset oprettelse. Men trods det har bredden i aktiviteterne været enorm.

Faglig Ungdom Røde Wilfred Medborgerhuset i SkiveDet vil være umuligt at opremse de talrige foreninger af politisk, kulturel eller anden art, der har brugt huset. Mange af aktiviteterne har naturligvis været lukkede foreningsarrangementer, men der har også været talrige offentlige arrangementer. Hvem tænker i dag på, at Skiveegnens Landboungdom i efteråret 1978 holdt en studiekreds i huset i samarbejde med AOF, hvor bl.a. landsformanden for Danmarks landboungdom deltog. Hvem kan huske, at der blev indkaldt til møde for sportsinteresserede, der ville med til OL i 1980. Hvem deltog, da tre venstrefløjspartier i februar 1980 på et møde heftigt diskuterede den sovjetiske tilstedeværelse i Afghanistan. Det var næppe de samme mennesker, som deltog, da Frelsens Hær en måned senere holder en sammenkomst med kaffe, sang, musik og kristent samvær.

Ved Medborgerhusets start i januar 1977 blev der ansat en leder med en ugentlig arbejdstid på 20 timer. Først 1½ år efter husets start blev der ansat yderligere en medarbejder, som også fik 20 timer ugentligt.

Der blev ved aflønningen ikke taget hensyn til, at arbejdet kunne kræve en indsats uden for normal arbejdstid. Husets leder valgte derfor at lægge den største indsats i dagtimerne, mens aktiviteterne naturligt var størst om aftenen. det blev bl.a. derfor svært som bruger at komme i kontakt med det ansatte personale.

Medborgerhuset i SkiveI januar 1981 bad husets leder om at blive frigjort fra sit arbejde, han mente ikke at styreforholdene omkring huset var tilfredsstillende. Kort sagt, mente han, at husets brugere havde for stor indflydelse på husets ledelse. Husets brugere havde naturligt nok en anden opfattelse af forholdene, set fra den side var den manglende kontakt med lederen et stort problem. Skive kommune udarbejdede herefter, uden at forhandle med brugerne, nye vedtægter for huset, der skulle svække brugernes indflydelse på ledelsen i huset. Disse vedtægter blev fremlagt på et husmøde i april 1981, hvor husets brugere forkastede kommunens forslag.

Herefter valgte kommunen på trods af heftige og enige protester fra enkeltpersoner og foreninger, der brugte huset, at lukke huset midlertidigt fra udgangen af maj 1981.

En uge fra mødekalenderen i december 1978 :

Mandag den 3. december:
19.00 Fotoklubbens juleafslutning
Tirsdag den 4. december
18.30 Læsekursus
19.30 Ulandsgruppen
Onsdag den 5. december:
18.30 Læsekursus
18.30 Fællesspisning
19.30 Filmforevisning i filmlokalet
19.30 Billedgruppen
Torsdag den 6. december:
18.30 Læsekursus
19.00 Forbrugergruppen
19.30 Landbrugsstudiekreds
Fredag den 7. december
Ingen lokalereservationer
Lørdag den 8. december
09.00 Forbrugergruppen
09.30 OOA
Søndag den 9. december
14.00 Børnehygge. Resen skoles kor m.v.
14.00 Billedgruppen

En uge fra mødekalenderen i marts 1981 :

Mandag den 2. marts:
14.00 Porcelænsmaling
19.00 Keramik
19.30 OOA-møde
Tirsdag den 3. marts
15.00 Skive Husflid
19.30 DKU-studiekreds
Onsdag den 4. marts:
18.30 Fællesspisning
19.30 Lysbilleder fra arbejdsløshedsmarch 1979
19.30 Faglig Ungdom møde
19.30 Folk og Musik møde
Torsdag den 5. marts:
19.00 Nej til A-våben møde
19.30 Møde om psykisk krisecenter
19.30 DKU-møde
Fredag den 6. marts:
Ingen lokalereservationer
Lørdag den 7. marts:
09.00 DKP-møde
Søndag den 8. marts:
12.00 Kvindearrangement i anledning af 8. marts dagen

Indlæg i "Medborgerhuset 10 år, 1977-1987, jubilæumsskrift udgivet i anledning af Medborgerhusets 10 års fødselsdag, januar 1987." Forfattere var Niels Mortensen, Stine Nymann, Lone Sneibjerg og undertegnede. Dette indlæg var mit bidrag til skriftet.


Efterskrift: Medborgerhuset blev nedlagt endeligt i 1987, da politikerne oplyste, at huset skulle nedrives for at give plads til et nyt dommerkontor, som efter ændringerne i retskredsene den 1. januar 2007 aldrig bliver aktuel. Mange år efter er der stadig kun græs på stedet.

Mere reelt, så fortælles det, at huset blev lukket, fordi det ikke faldt i mainstream politikernes smag, herunder også socialdemokraterne. Medborgerhuset sås herfra som værende for meget venstrefløjens hus. Den daværende skoleinspektør Steen Bilstrup, der sad i byrådet for venstre, var tankevækkende nok en af husets støtter – så det i en ånd af folkeoplysning, som jeg husker det.

Gemt Under Historie, Skive // Kommentarer lukket til Medborgerhuset i Skive de første år

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.