Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Fattigudvalgsformand benyttede muligheden for at beskrive elendigheden

Ser man i Boligkommissionen af 1916’s første betænkning, december 1916 – finder man et ganske tydeligt billede af bolignøden i den vestjyske købstad Skive under 1. verdenskrig. I betænkningen står det uimodsagt og i København vidste man næppe, at det var udslag af en selvbestaltet åbenhed fra en af byrådets rebeller i hans egenskab af formand for fattigudvalget.

Fra byrådet selv hørte den statsligt nedsatte kommission intet.

Det hedder i betænkningen:

Skive. Byraadets Fattigudvalg har i en med det tilbagesendte Spørgeskema følgende Skrivelse udtalt:

Paa dertil given Foranledning skal man oplyse, at Boligforholdene i Skive i Øjeblikket maa anses for at være yderst slette og mangelfulde. Der her de sidste Par Aar været en stadig og følelig Mangel på Lejligheder — navnlig 2 Værelses — og i Øjeblikket er det ganske umuligt i det hele taget at opdrive en Lejlighed.

Man havde da ogsaa til November Flyttedag ventet et større Antal Husvilde. Naar der imidlertid ingen meldte sig, skyldtes det den Omstændighed, at Sundhedskommissionen lod 6 Familier blive boende i deres Lejligheder, skønt disse af samme Kommission var blevet forbudte til Beboelse. der findes her i Byen ca. 50 Kælderlejligheder, og det var
Sundhedskommissionens Hensigt at forbyde et større Antal af disse, men af Hensyn til en uomtvistelige Bolignød blev man indenfor Kommissionen enige om at gaa lempeligt frem, hvorfor man i 1916 vedtog at forbyde 6 — væsentlig Kælderlejligheder — til Beboelse, og saa fremdeles nogle Stykker hvert Aar.

Men det viste sig snart, at alt som man nærmede sig Flyttedagen, var det ganske umuligt for de paagældende Lejere at skaffe sig en anden og bedre Lejlighed, hvorfor Kommissionen undlod at lade den nævnte Vedtagelse træde i Kraft foreløbig. Forholdet er altsaa det, at Familier her i Byen faktisk bor i Lejligheder, som Sundhedskomissionen har anset for ikke at være egnede til Beboelse.

Det er imidlertid ganske øjensynligt, at Byen i høj Grad trænger til en klækkelig Forøgelse af gode, sunde Lejligheder, navnlig i Betragtning af, at Skive har et uforholdsmæssigt stort Antal gamle Ejendomme og Kælderlejligheder, som efterhaanden nødvendigvis maa blive kasserede.
Men det private Byggeinitiativ har de sidste Aaringer ligget saa godt som stille, idet kun en enkelt Bygning (Boligforeningens) og et Par Villaer er blevet opførte. Under Krigen er alt Byggeri med Bolig for Øje standset.

Det maa derfor antages, at de offentlige Autoriteter til April Flyttedag vil komme til at staa overfor den Kalamitet at skulle skaffe Husvilde Husly. Thi Grundene for, at denne Kalamitet ikke allerede er indtraadte ved November Flyttedagen, er jo allerede nævnte. Men denne uheldige Foranstaltning fra Sundhedskomissionens Side maa selvfølgeligt betragtes som rent midlertidig, hvorfor det ventes, at der, enten fra Kommissionens eller fra privat Side foretages noget. Endnu har denne Sag dog ikke været til Drøftelse i Byraadet her.

Man ønsker ogsaa at pege paa, at der Hvert Aar flytter adskillige Gaardmænd (Partikuliers) ind til Byen. Disse erhverver sig et Hus, hvis hidtidige Beboer saa paa Grund af større pekuniær Habilitet (og maaske ogsaa færre Børn) sikrer sig en god Lejlighed; denne Lejligheds Beboer tvinges saa mange Gange til at søge en mindre god Lejlighed, og de Familier, der hidtil har frekventeret de mindre gode Lejligheder, trykkes derefter ned i de usle. denne Udvikling er af baade sociale og hygiejniske Grunde i højeste Grad uheldig, idet den bevirker, at alle Lejligheder, lige fra de ringeste til de bedste, er bleven taget i Brug til Beboelse.

Men en Standsning af denne Udvikling er absolut nødvendig af hygiejniske Grunde.

Om dette uddrag fra betænkningen skrev Skive Folkeblad den 24. maj 1917 :

“Skive er den eneste Købstad i Danmark, som ikke har efterkommet Boligkomissionens Opfordring om Indsendelse af statistisk Materiale til Bedømmelse af Forholdene. Første Gang indsendte Typograf M. A. Larsen ganske vist en længere Redegørelse, som Byraadet ikke kendte noget til, …….”

Gemt Under Bolig, Historie // Kommentarer lukket til Fattigudvalgsformand benyttede muligheden for at beskrive elendigheden

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.