Socialt, historisk, lokalt, globalt, politisk, kulturelt, familiært og personligt

Ove Hove – boligminister 1977 – 1978

I tidligere tider havde Danmark en boligminister – det kunne man ønske sig igen. Blandt disse var der faktisk en del, der udsprang af lejer- og boligbevægelsen. En af disse var Ove Hove, der startede ud i Skive – før han senere flyttede østover.

I f.m. Arbejdernes Andelsboligforening i Skive jubilæum i 1992 talte jeg med ham telefonisk. Det komme der bl.a. denne beskrivelse ud af:

Arkitekt Ove Hove, der blev indvalgt i AAB’s første bestyrelse, har en stor del af ansvaret for, at Skive var med helt fremme i udvik­lingen af det almennyttige boligbyggeri.

Ove Hove startede som murer. Han tog så byg­mestereksamen og blev efterfølgende arkitekt. I 1941 blev han ansat ved stads­ingeniørens kontor ved Skive kommune. Her arbejdede han indtil 1946 med bl.a. byplan­lægning. Mange af de store planer omkring Egerisområdet lå allerede dengang på hans bord.

Han flyttede ind i afdeling 1 i Ringparken i 1944, men flyttede to år efter, da han etab­lerede egen tegnestue sammen med sin bror i lokaler på Ny Skivehus. Senere flyttede han igen ind hos AAB, denne gang i afdeling 4 på Holstebrovej.

Ove Hove overtog fra slutningen af 40’erne arki­tektarbejdet på omtrent alt hvad AAB og Socialt Boligbyggeri opførte. P.g.a. hans engagement og dygtighed på området blev han af boligmini­steriet uddannet til en af i alt 15 rationaliseringskonsu­lenter, der udover landet skulle sprede erfaringer om mere rationelle byggemetoder.

Det sidste byggeri, som han arbejdede på før han flyttede fra byen var starten på de store blok­byggerier i Egerisområdet. Han er således arki­tekten bag de elementtyper, der fra slut­ningen af 50’erne og til starten af 70’erne kom til at præge både AAB’s og Socialt Bolig­byggeris blokbyggeri­er. Ved at gennemføre en standardiseret brug af bygningselementer i byens byggerier bidrog han til at opbygge en lokal bygningselementproduktion.

Ove Hove flyttede fra byen omkring 1958, da han fik arbejde i Byggecentrum. Senere blev han i en kort periode på halvandet år bolig­minister, fra 1977 til 1978. Her kunne han udnytte sine livs­lange er­farin­ger fra boligom­rådet, erfarin­ger, der havde deres udgangs­punkt i Skive, selvom de senere blev bredt ud over hele landet.

Bragt i AAB Skive – et tilbageblik, ISBN 87-984035-0-8, 1992

Gemt Under Bolig, Skive // Kommentarer lukket til Ove Hove – boligminister 1977 – 1978

Kommentarer: Skriv din mening!

Kommentarfelt er lukket her.